Ako dotknutá osoba (užívateľ) akceptujem spracovanie svojich osobných údajov nevyhnutných na registráciu svojho účtu na webovej stránke spoločnosti ELIS plus, s. r. o., v zmysle legislatívy platných a účinných právnych predpisov, podľa §13 ods. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 2016/679 účinného v SR od 25.05.2018, čím Vám slobodne a vážne udeľujem súhlas ako prevádzkovateľovi na spracovanie svojich osobných údajov na účel evidencie a administratívnej prevádzky vytvoreného užívateľského konta.

Zároveň týmto beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Beriem na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Beriem na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na tomto webovom sídle. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa .Rovnako beriem na vedomie, že moje osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.