I.
Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: “GDPR”) je ELIS plus, s.r.o., Topoľová 14020/1 974 01, Banská Bystrica – Kostiviarska, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 3212/S, IČO: 31642420 , DIČ: 2020462180, IČ DPH: SK2020462180 ,e-mail: info@elisplus.sk (ďalej len: “správca”).
 2. Kontaktné údaje správcu sú:
  Topoľová 14020/1 974 01, Banská Bystrica – Kostiviarska
  e-mail: info@elisplus.sk
 3. Osobnými údajmi sa rozumejú informácie o identifikovateľnej alebo neidentifikovateľnej osobe, identifikovateľnou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo, či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden , či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto osoby.

II.
Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky:
  – meno a priezvisko
  – e-mailová adresa
  – poštová adresa
  – telefónne číslo
  – iné poznámky uvedené v poli – poznámky k objednávke
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné k plneniu zmluvy.

III.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
  – plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa § 13. ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  – oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä zasielanie obchodných správ a newslettera) podľa § 13. ods. 1 písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  – Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä zasielanie obchodných správ a newslettera) podľa § 13. ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 2. Účelom spracovania osobných údajov je:
  – vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom, pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie Vašej objednávky (meno a priezvisko, adresa, kontaktné údaje – email, tel. číslo a pod.), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, či ju zo strany správcu plniť.
  – plnenie právnych povinností voči štátu,
  – zasielanie obchodných správ a ďalších marketingových aktivít,
 3. Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle §28 Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV.
Osoby mladšie ako 16 rokov

 1. Správca spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku. Tento internetový obchod nie je priamo určený osobám mladším ako 16 rokov.
 2. Správca nespracúva osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov. Pri každom registrovaní alebo prihlásení správca žiada čestné prehlásenie kupujúceho.

V.
Doba uchovávania osobných údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje:
  – po dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaniu nároku z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  – po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najviac 10 rokov, ak sú tieto osobné údaje spracované na základe súhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

VI.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú:
  – podieľajúci sa na dodaní tovaru, služieb, realizácii platieb na základe zmluvy,
  – zaisťujúci služby prevádzky eshopu a ďalšie služby v súvislosti prevádzky eshopu. (správca a spoločnosť WebSupport, s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava Slovensko)
  – zaisťujúci marketingové služby (výhradne správca)

VII.
Spracovávatelia osobných údajov

 1. Spracovanie osobných údajov je prevádzané správcom, osobné údaje však pre neho môžu spracovávať aj títo spracovávatelia:
  – WebSupport, s.r.o. Karadžičova 12 821 08 Bratislava Slovensko ako spoločnosť, ktorá poskytuje technické zabezpečnie internetového obchodu (doménu a webhosting nášho internetového obchodu)
  – Direct Parcel Distribution SK, s.r.o. so sídlom Technická 7, 82104 Bratislava na prepravu balíkov objednaných prostredníctvom internetového obchodu unistore.sk,
  – Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 1 na prepravu balíkov objednaných prostredníctvom internetového obchodu unistore.sk
 2. – Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA na analýzu návštevnosti a štatistiky
  – prípadne ďalší poskytovateľ spracovávateľských softvérových služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe správca nevyužíva.

VIII.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
  – právo na prístup k svojim osobným údajom podľa § 21 Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  – právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa § 22 Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  – právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  – právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  – právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  – právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektroncky na adresu alebo e-mail správcu uvedenú v čl. III týchto podmienok.
 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, prípadne sa obrátiť na súd.

IX.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Správca prijal technícké opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, ako napríklad šifrovanej a zaheslovanej databázy osobných údajov.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len od neho poverené osoby.

X.
Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli.

Tieto podmienky ochrany osobných údajov sú v platnosti dňom 20.10.2020